1 day ago

Informacja – treningi z pakietu Office

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN read more...

3 days ago

Ołoszenie – treningi z Excela

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...

5 days ago

Decyzja – szkolenia z team building

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

6 days ago

Publikacja – szkolenia z public relations

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

6 days ago

Informacja – treningi sprzedażowe

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/g read more...

1 week ago

Publikacja – kursy z psychologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

1 week ago

Publikacja – warsztaty z biotechnologii

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.szkol read more...